Ca și cele două predecesoare ale sale, președinția spaniolă a Uniunii Europene va trebui, din păcate, să se confrunte cu consecințele războiului brutal din Ucraina și cu o situație geopolitică tensionată. Reuniți la Madrid la invitația Confederației spaniole a organizațiilor de afaceri, CEOE, președinții celor 40 de federații membre ale BusinessEurope își reiterează sprijinul față de Ucraina, față de poporul său și față de ambițiile sale europene. Acum este momentul să transformăm aceste ambiții în acțiuni și să ajutăm Ucraina să îndeplinească principalele condiții   pentru aderarea la UE.  Subliniem  faptul că competitivitatea este calea care duce la o poziție mai puternică în lume și la progres economic și social.

Este necesar să se acționeze cu hotărâre pentru a restabili condițiile de concurență echitabile pentru întreprinderile noastre, deoarece stimulentele și subvențiile acordate de unii dintre principalii noștri parteneri comerciali redirecționează investițiile private în afara Europei. Îndemnăm viitoarea președinție a UE să se bazeze pe activitatea începută în timpul președinției suedeze pentru a pune în aplicare o strategie europeană ambițioasă privind competitivitatea. Puterea Europei la nivel mondial, capacitatea sa de a apăra dreptul internațional, de a-și apăra valorile, de a asigura standarde de viață ridicate și de a realiza tranziția ecologică și digitală necesită o economie puternică și competitivă. Președinția spaniolă ar trebui să continue promovarea unei  abordări  strategice  a competitivității, să aprofundeze integrarea pieței unice, să elaboreze o politică industrială reală a UE, care să sprijine tranziția ecologică și digitală, și să evite povara reglementărilor pentru întreprinderi atunci când se află la cârma  negocierilor  privind măsurile politice ale UE. În plus, aceasta ar trebui să depună eforturi pentru adoptarea unui cadru de guvernanță economică credibil și simplificat.

BusinessEurope a identificat cinci domenii-cheie de acțiune pentru a se asigura că ambițiile UE sunt transpuse în rezultate concrete.

- Cadru mai suplu de reglementare pentru companiile europene

Povara excesivă a reglementărilor subminează competitivitatea întreprinderilor europene. În ultimii cinci ani, la nivelul UE au fost adoptate peste 5 000 de pagini de legislație. Această inflație de reglementări generează costuri de conformitate majore pentru întreprinderile europene și este deosebit de dăunătoare pentru IMM-uri. Simplificarea și accelerarea proceselor  de autorizare pentru sectoarele vizate de Actul privind industria cu zero emisii nete este esențială, dar este departe de a fi suficientă, deoarece toate sectoarele industriale trebuie să facă parte din această transformare. Este necesară o verificare de competitivitate pentru toate inițiativele de reglementare ale UE - ținând seama de impactul cumulativ al legislației UE asupra întreprinderilor - precum și pentru strategiile UE și programele de lucru ale Comisiei. În plus, angajamentele recente de a evalua mai coerent impactul propunerilor UE asupra IMM-urilor și de a reduce cu 25% obligațiile  de raportare pentru întreprinderi trebuie să fie urmate de acțiuni rapide, atât în cadrul propunerilor care sunt în curs de negociere, cât și în cadrul viitoarelor inițiative legislative.

Contăm pe Președinția spaniolă:

- să lărgească domeniul de aplicare al Actului privind industria cu zero emisii nete, recunoscând interdependențele dintre lanțurile de valoare și eforturile care trebuie depuse în întreaga industrie pentru decarbonare și respectând principiul neutralității tehnologice,

- să contribuie în mod activ la reducerea obligațiilor de raportare, care se acumulează în diferite legislații europene care se suprapun, cum ar fi Directiva privind diligența necesară în materie de durabilitate a întreprinderilor și Directiva cu privire la raportarea de către întreprinderi de informații privind durabilitatea , precum și Regulamentul privind munca forțată, și să se asigure că obligațiile de raportare pot fi întotdeauna îndeplinite în mod digital, 

- să elimine, din Directiva revizuită privind emisiile industriale, noile cerințe aplicabile fiecărui  sit industrial în parte (de exemplu, planurile de transformare), atunci când acestea există deja la nivel de întreprindere,

- să excludă contribuțiile financiare care nu sunt susceptibile să producă abateri de  la cerințele de raportare și de declarare din Regulamentul privind subvențiile străine. 

- Să pună bazele unui program pentru consolidarea Pieței Unice

Libera circulație în Uniunea Europeană și în Spațiul Economic European este esențială pentru întreprinderi și cetățeni. O piață unică care funcționează bine reprezintă baza prosperității Europei  Cea de-a 30-a aniversare a acesteia trebuie să conducă la acțiuni concrete pentru a asigura condiții de concurență echitabile pe piața noastră internă. Integrarea insuficientă a serviciilor împiedică dubla tranziție ecologică și digitală. Recenta comunicare a Comisiei subliniază, pe bună dreptate, necesitatea de a adânci integrarea pe piața unică a serviciilor. Din nefericire, acțiunile propuse se concentrează în principal pe propunerile existente și pe prevenirea apariției de noi bariere, lăsând obstacolele existente neatinse.

Contăm pe Președinția spaniolă:

- să pună bazele unei inițative pentru a adânci integrarea pieței unice, să elimine barierele de reglementare din  calea schimburilor comerciale transfrontaliere (cum ar fi regimurile naționale de autorizare inutile , schemele de licențiere și autorizare pentru prestarea de servicii) și să asigure adoptarea rapidă a e-declarației propuse și a normelor UE revizuite privind coordonarea sistemelor de securitate socială pentru lucrătorii detașați;

- să accelereze digitalizarea prin promovarea unui cadru de securitate cibernetică mai simplu pentru produsele și serviciile digitale, prin eliminarea obligațiilor de raportare inutile din propunerea de act normativ privind reziliența cibernetică și prin asigurarea adoptării rapide a Deciziei privind caracterul adecvat al noului cadru UE-SUA privind confidențialitatea datelor, pentru a pune capăt unor ani de incertitudine în ceea ce privește transferurile transatlantice de date;

- să depună eforturi pentru adoptarea unui Instrument de Urgență pentru Piața Unică care să îndeplinească cu adevărat obiectivele pieței unice, să se potrivească cu temeiul juridic al pieței interne și să respecte principiul proporționalității, împiedicând acțiunile naționale unilaterale care aduc atingere libertăților pieței unice, protejând lanțurile de valoare în situații de urgență și evitând intervențiile statelor care impun noi obligații disproporționate întreprinderilor.

- Asigurarea aprovizionării cu energie la prețuri competitive

Piețele energetice erau deja sub presiune înainte de invazia Ucrainei de către Rusia. Am asistat la o creștere vertiginoasă a prețurilor la energie în cursul anului 2022, iar prețurile angro la gazele naturale pentru vara anului 2025 se tranzacționează la un nivel de peste 4 ori mai mare în UE decât cel de dinaintea pandemiei, în comparație cu doar de 2 ori mai mare față începutul pandemiei în SUA. Pentru a atinge obiectivele europene ambițioase în materie de climă și, în același timp, pentru a garanta securitatea aprovizionării la prețuri accesibile, UE trebuie să dispună de un acces durabil la energie la prețuri competitive și de o piață a energiei electrice pregătită pentru viitor, cu semnale clare pe termen lung pentru investiții. Mai multe oportunități de hedging prin contracte pe termen lung vor contribui la reducerea influenței fluctuațiilor prețului gazelor naturale asupra prețurilor energiei electrice și vor sprijini dezvoltarea producției de energie electrică din surse regenerabile și cu emisii reduse de dioxid de carbon.

Ne bazăm pe Președinția spaniolă:

- să orienteze negocierile privind organizarea pieței de energie electrică către o reformă care să consolideze securitatea aprovizionării, să finalizeze integrarea pieței prin intermediul comerțului transfrontalier, să limiteze impactul prețurilor ridicate ale gazului natural  asupra prețurilor energiei electrice pentru consumatori, să stimuleze investițiile în surse flexibile și să responsabilizeze consumatorii;

- să promoveze dezvoltarea tuturor tehnologiilor care contribuie la decarbonare , precum și a celor care mențin competitivitatea sectoarelor și a proceselor care sunt dificil de decarbonat  pe termen scurt și mediu;

- să sporească reziliența pieței europene a energiei prin promovarea investițiilor în toate infrastructurile necesare care facilitează comerțul transfrontalier cu energie - inclusiv cu țările vecine - cum ar fi rețelele și interconexiunile  și stocarea.

- Abordarea deficitului de competențe, facilitarea inovării și sprijinirea reformelor pentru a crește productivitatea Europei

În 2021, UE a investit 2,2% din PIB în cercetare și dezvoltare, față de 3,4% - SUA și 2,4% în cazul Chinei. Companiile care dezvoltă tehnologii în Europa se extind în alte regiuni ale lumii. Din ce în ce mai multe companii se confruntă cu deficite de competențe și probleme de recrutare din cauza neconcordanțelor dintre competențele dobândite prin intermediul sistemelor de educație și formare și nevoile întreprinderilor, precum și a creșterii ponderii populației îmbătrânite și a celei inactive. Lucrătorii activi sunt protejați de un set complet de legislații și de contracte colective, în timp ce șomerii de lungă durată și persoanele care doresc să se integreze pe piețele muncii nu dispun adesea de competențe-cheie, cum ar fi competențele digitale. Adevăratul răspuns pentru a ne păstra stilul de viață european constă în declanșarea potențialului nostru de productivitate și în abordarea deficitului de competențe. Prin urmare, Anul european al competențelor trebuie să conducă la rezultate concrete.

Contăm pe Președinția spaniolă:

- să îmbunătățească cadrul pentru inovare în Uniunea Europeană prin promovarea principiului inovării, a utilizării spațiilor de testare în materie de reglementare (sandbox) și a unei abordări bazate pe riscuri în propunerile legislative existente, cum ar fi Legea privind inteligența artificială;

- să faciliteze accesul la finanțare nu numai în faza de cercetare și dezvoltare, ci și pentru implementarea noilor tehnologii;

- să se asigure că Anul european al competențelor 2023 produce răspunsuri eficiente la deficitul de forță de muncă și la neconcordanțele în materie de  competențe, cu măsuri de activare a șomerilor, precum și a persoanelor inactive, recunoscând contribuția pozitivă a a persoanelor calificate din țări terțe pentru a răspunde nevoilor pieței muncii și realizând progrese în ceea ce privește recunoașterea calificărilor din aceste țări;

- să colaboreze cu partenerii sociali pentru a rezolva neconcordanțele dintre competențele dobândite prin intermediul sistemelor de educație și formare și nevoile întreprinderilor, acordând o atenție deosebită competențelor necesare pentru tranziția ecologică și digitală și să se asigure că pachetul de competențe digitale propus recent reușește să acopere acest decalaj față de nevoile întreprinderilor, îmbunătățind furnizarea de competențe digitale și identificând factorii-cheie pentru succesul educației și formării digitale;

- reducerea sarcinii de reglementare pentru a crea o mai mare marjă de manevră pentru inovare și să nu promoveze noi acte legislative ale UE care ne-ar afecta competitivitatea,  sau revizuiri nejustificate  ale legislației UE existente. În plus, pentru a respecta autonomia partenerilor sociali, inițiative precum revizuirea comitetelor europene de întreprindere trebuie să fie lăsate în seama negocierilor dintre angajatori și sindicate la nivelul UE.

Nu în ultimul rând, este esențial un cadru de guvernanță economică credibil, , favorabil investițiilor și creșterii economice. Concentrarea asupra cheltuielilor primare nete ale statelor membre poate simplifica normele și le poate ajuta să elaboreze căi de ajustare pe termen mediu pentru a reveni la valorile de referință de 3% din PIB pentru deficitele publice și de 60% pentru datorie, cu condiția ca o mai mare flexibilitate să fie însoțită de o implementare  credibilă (legată de posibila retragere a finanțării UE) pentru a asigura sustenabilitatea finanțelor publice în întreaga UE.

- Deschiderea mai multor oportunități pe piețele internaționale pentru companiile europene

Politica comercială ambițioasă a UE reprezintă o parte esențială a atractivității Europei ca destinație de investiții și un instrument cheie pentru a reduce dependența excesivă de un singur furnizor pentru materiile prime esențiale. Măsurile propuse în Actul european privind materiile prime critice au potențialul să accelereze dezvoltarea capacităților de extracție, prelucrare și reciclare în Europa, însă accesul la resurse externe va rămâne esențial. Încheierea, ratificarea și punerea în aplicare integrală a unor acorduri comerciale reciproc avantajoase și a unor parteneriate privind materiile prime este mai importantă ca niciodată pentru a diversifica atât piețele de export, cât și pe cele de import.

Ne bazăm pe Președinția spaniolă:

- să se asigure că dispozițiile Actului european privind materiile prime critice stimulează acțiunile întreprinderilor - prin simplificarea procedurilor de autorizare, prin menținerea la minimul necesar a cerințelor de informare și publicare  de către întreprinderi, prin protejarea deplină a secretelor comerciale și de afaceri și prin implicarea strânsă a industriei în punerea în aplicare a actului normativ, - și, de asemenea, să consolideze relațiile comerciale cu țările cu principii și valori similare pentru a oferi întreprinderilor posibilitatea de a-și asigura lanțurile valorice prin diversificarea generată  de întreprinderi;

- să consolideze legăturile reciproc avantajoase dintre UE și Comunitatea Statelor Latino-Americane și Caraibiene și să dea un nou impuls încheierii și ratificării acordurilor cu Chile, Mexic și Mercosur cu ocazia reuniunii la nivel înalt UE-CELAC din iulie 2023;

- să sprijine Comisia în eforturile sale de a încheia negocierile cu Australia și India și să asigure ratificarea acordului cu Noua Zeelandă;

- să sprijine eforturile G7 de a coopera în ceea ce privește standardele pentru schimbul de produse și servicii adaptate la schimbările climatice prin intermediul cluburilor climatice;

- să contribuie la reducerea costurilor de desfășurare a activităților comerciale cu SUA prin abordarea barierelor netarifare, găsirea unor soluții permanente pentru conflictele comerciale de lungă durată (de exemplu, în cazul oțelului și aluminiului) și să determine Consiliul de Comerț și Tehnologie să obțină rezultate în domeniul comerțului, inclusiv în sfera ecologică și digitală;

- să asigure o relație echilibrată cu China, care să ia în considerare riscurile tot mai mari, recunoscând în același timp necesitatea să interacționeze și să protejeze interesele economice și politice ale UE și de a obține beneficii reciproce.

Acestea sunt acțiunile-cheie care trebuie întreprinse în timpul președinției spaniole pentru a asigura o abordare strategică a competitivității și pentru a face din Europa locul ideal pentru investiții și crearea de locuri de muncă. Președinția spaniolă ar trebui să se concentreze asupra îmbunătățirii condițiilor-cadru de investiții în Uniunea Europeană pentru a consolida competitivitatea întreprinderilor europene, deoarece aceasta este baza pentru realizarea progresului economic și social. 

Documente:

Abonează-te la Newsletter

Ești asaltat de mii de informații în fiecare zi. Pe rețelele sociale, la tv, la radio. Câte îți sunt utile în viața de zi cu zi sau la serviciu? Dacă vrei să rămâi conectat doar la informațiile relevante, alătură-te comunității Concordia și vei primi puterea de a ști.