ANUNȚ DE PARTICIPARE LA PROCEDURA COMPETITIVĂ 

în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/ beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene 

Denumire beneficiar privat: CONFEDERAȚIA PATRONALĂ CONCORDIA 

Adresă: Str. Academiei nr. 39-41, et. 4, cam. 4.1.1, sector 1, București 

e-mailin.decentwork@confederatia-concordia.ro  

Nr. proiect: 2020/510506 – “lmproving Social Dialogue in Romania” 

Tipul proiectului de investiții: Dezvoltarea de software personalizat în cadrul proiectului  

Buget fix alocat proiectului112.439 EUR (TVA inclus), echivalent în lei la cursul mediu comunicat de Comisia Europeană pentru luna emiterii facturii - http://ec.europa.eu/budget/graphs/inforeuro.html

Program de finanțare: SDDW-PA05 - “Social Dialogue – Decent Work”, prin Granturile Norvegiene 2014-2021 

Denumirea achiziției:  PROCEDURA COMPETITIVĂ aplicabilă solicitanților/beneficiarilor  privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, Anexă la ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016. 

Tipul contractului: Contract de servicii 

Contractul este grevat de constituirea unei garanții de bună execuție. Cuantumul garanției de bună execuție este de 11.244 EUR, reprezentând 10% din valoarea totală a contractului, calculată în lei. Perioada de valabilitate a garanției de bună execuție va fi egală cu termenul de execuție a obligațiilor Prestatorului, la care se adaugă 12 luni. 

Garanția de bună execuție se va constitui sub forma reținerilor succesive din facturile emise de Prestator, în cuantum de 10% din valoarea fiecărei facturi, până la concurența sumei stabilite drept Garanție de bună execuție. 

Transmiterea ofertei: Procedura de atribuire se va derula integral și exclusiv prin mijloace electronice (e-mail). Transmiterea ofertei se va face la adresa in.decentwork@confederatia-concordia.ro, până la data de 09.07.2021, ora 17.00. Documentele transmise vor fi semnate cu semnătura electronică avansată sau extinsă, eliberată de un furnizor de servicii de certificare acreditat. 

Durata contractului: 565 zile calendaristice de la data semnării. Durata contractului include cele 12 luni (365 zile) de garanție și mentenanță. 

Toate formalitățile pe care trebuie să le îndeplinească operatorii economici interesați să participe la procedura de achiziție se regăsesc în Specificațiile Tehnice aferente procedurii, anexă la prezentul anunț. Pentru participarea la procedură, ofertanții interesați pot solicita eventuale clarificări la adresa de e-mail licitatie.decentwork@confederatia-concordia.ro, până la data de 18.06.2021, ora 12.00.   

Calendarul achizitiei

Specificatii tehnice

Contract servicii 

Abonează-te la Newsletter

Ești asaltat de mii de informații în fiecare zi. Pe rețelele sociale, la tv, la radio. Câte îți sunt utile în viața de zi cu zi sau la serviciu? Dacă vrei să rămâi conectat doar la informațiile relevante, alătură-te comunității Concordia și vei primi puterea de a ști.