Căutăm o persoană motivată și pasionată care să se alăture echipei noastre de afaceri publice ca specialist senior în afaceri publice. Această poziție oferă o oportunitate unică de a lucra în domenii tematice cu impact ridicat, cu mai multe părți interesate, într-un mediu de învățare rapid, la nivel național și pe dosarele UE. Candidatul ideal va poseda gândire strategică, abilități puternice de colaborare și comunicare, atenție la detalii și o pasiune pentru a conduce schimbări pozitive de politică și dialog social. 

RESPONSABILITATI

Afaceri publice și advocacy:

• Dezvoltarea și implementarea campaniilor de afaceri publice, inclusiv elaborarea materialelor de comunicare, coordonarea eforturilor de informare și gestionarea prezenței pe rețelele sociale, sub coordonarea Head of Public Affairs.

• Inițierea și implementarea proiectelor strategice pentru avansarea obiectivelor pe termen mediu și lung ale organizației și ale membrilor.

• Coordonează fluxurile de lucru interne și dezvoltarea de conținut relevant pentru a sprijini obiectivele de politici publice și dialog social.

• Colaborează cu echipa de afaceri publice pentru integrarea tematică în materie de politici publice, dialog social, comunicare și inițiative de implicare a comunității.

• Realizează cercetări și analize privind problemele legislative, de reglementare, dialog social și de politică publică relevante pentru organizație.

• Colaborează cu părțile interesate interne și externe, inclusiv partenerii de proiect, membrii și autoritățile pentru a avansa prioritățile politice ale organizației.

• Reprezintă organizația la evenimente publice și întâlniri formale și informale cu diverse părți interesate. 

Colaborare interfuncțională:

• Face legătura între membri și partenerii externi pentru a facilita comunicarea și punerea în aplicare și pentru a asigura alinierea obiectivelor.

• Coordonează întâlnirile și grupurile de lucru pentru a prezenta evoluții tematice, pentru a colecta feedback și abordează provocările în mod proactiv.

• Sprijină strategia de comunicare pentru a livra în conformitate cu strategia organizațională generală și domeniile de politică prioritare. 

Implementarea proiectului de consolidare a capacității partenerilor sociali:

• Implementează activitățile de consolidare a capacității în care este implicat conform specificațiilor și indicatorilor Proiectului și instrucțiunilor/deciziilor emise de autoritățile responsabile

• Este responsabil pentru corelarea realizărilor imediate obținute din activitățile în care este implicat cu rezultatele și indicatorii Proiectului

• Implementează orice alte sarcini stabilite de Managerul de Proiect, care sunt direct legate de activitatea/activitățile Proiectului în care este implicat.

CALIFICARI

• Master în științe politice, comunicare, economie sau domenii conexe.

• Cel puțin 10 ani de experiență în advocacy, afaceri publice, relații guvernamentale sau un rol similar

• Limba engleză

• Bună înțelegere a mediului corporativ și a diferitelor sectoare economice 

• Excelente abilități de comunicare scrisă și orală, având capacitatea de a comunica idei în mod clar și concis

• Gândire strategică și abilități de rezolvare a problemelor

• Înțelegere solidă a proceselor legislative și de reglementare la nivel național și la nivelul UE

• Excelente abilități organizatorice și atenție la detalii, cu capacitatea de a gestiona mai multe proiecte simultan

• Abilitatea de a lucra independent și ca parte a unei echipe într-un mediu cu ritm rapid

• Abilitatea de a construi și menține relații cu diverse părți interesate

• Pasiune pentru impact socio-economic și un angajament față de conduita etică.

BENEFICII

• Mediu de lucru flexibil (hibrid)

• Oportunități de dezvoltare profesională și sprijin pentru învățarea continuă

• Expunerea la o multitudine de părți interesate la nivel național și la nivelul UE, pe o varietate de subiecte orientate spre viitor

• Muncă cu sens, contribuind la schimbări pozitive și implicare în comunitate

Dacă sunteți o persoană motivată și colaborativă, cu o pasiune pentru afacerile publice, vă rugăm să trimiteți CV-ul și o scurtă scrisoare de motivație la adresa hr@confederatia-concordia.ro până în data de 14 iulie 2024.

Selecția CV-urilor depuse se va realiza nediscriminatoriu (indiferent de gen, vârstă, orientare sexuală, etnie, religie, dizabilități etc), exclusiv pe bază de meritocrație, în funcție de pregătirea și experiența profesională. Toate persoanele interesate care se încadrează din punct de vedere educațional și profesional în cerințele solicitate în descrierea postului sunt invitate să aplice / să transmită CV-ul la adresa menționată mai sus.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

EN: Senior Public Affairs Specialist

Organization Overview: Concordia Employers Confederation is a dynamic and forward-thinking organization dedicated to fostering positive relationships between the business community, public authorities, and other social and civic dialogue partners, at the national at international level. As a representative social dialogue partner, our interests span a large area of subjects such as labor market and social dialogue, education, fiscal policy, digitalization, consumer protection, the future of transport, EU funds, and circular economy. 

Position Overview: We are seeking a motivated and passionate individual to join our Public Affairs team as a Senior Public Affairs Specialist. This position offers a unique opportunity to work in high-impact thematic areas, with multiple stakeholders, in a fast-paced learning environment, nationally and on EU files. The ideal candidate will possess strategic thinking, strong collaboration and communication skills, attention to detail, and a passion for driving positive policy change. 

Responsibilities:

Public Affairs and Advocacy:

• Develop and execute public affairs campaigns, including drafting communication materials, coordinating outreach efforts, and managing social media presence, under the coordination of the Head of Public Affairs. 

• Initiate and implement strategic projects to advance the medium- and long-term goals of the organization and its members. 

• Lead internal work streams and develop relevant content to support policy objectives. 

• Work with the advocacy team in public policy, social dialogue, communications, and community engagement initiatives.

• Conduct research and analysis on legislative, regulatory, and public policy issues relevant to the organization.

• Engage with internal and external stakeholders, including project partners, members, and authorities to advance the organization's policy priorities.

• Represent the organization in public events, and formal and informal meetings with various stakeholders. 

Cross-Functional Collaboration:

• Serve as a liaison between members and external partners to facilitate communication and implementation and ensure alignment of objectives.

• Coordinate meetings and working groups to share updates, gather feedback, and address challenges proactively.

• Support the communication strategy to deliver in line with overall organizational strategy and priority policy areas. 

Capacity-building project implementation: 

• Implement the capacity building activities in which he/she is involved according to the specifications and indicators of the Project and to the instructions/decisions issued by the responsible authorities

• Is responsible for correlating the immediate achievements obtained from the activities in which he/she is involved with the results and indicators of the Project

• Implement any other tasks determined by the Project Manager, which are directly related to the activity/activities of the Project in which he/she is involved.

Qualifications:

• Master’s degree in political science, communications, economics, or related field

• At least 10 years of experience in advocacy, public affairs, government relations or a similar role

• English proficiency 

• Knowledge of the business acumen and familiarity with different business sectors 

• Excellent written and verbal communication skills, with the ability to communicate ideas clearly and concisely

• Strategic thinking and problem-solving abilities

• Strong understanding of legislative and regulatory processes at national and EU level

• Excellent organizational skills and attention to detail, with the ability to manage multiple projects simultaneously

• Ability to work independently and as part of a collaborative team in a fast-paced environment

• Ability to build and maintain relationships with diverse stakeholders

• Passion for social impact and a commitment to ethical conduct.

Benefits:

• Flexible work environment (hybrid)

• Professional development opportunities and support for continued learning

• Exposure to a multitude of stakeholders at national and EU level on a variety of future-oriented topics

• Meaningful work, contributing to positive change and community engagement

If you are a motivated and collaborative individual with a passion for public affairs, please send your CV and a short motivation letter to hr@confederatia-concordia.ro by July 14th.

Abonează-te la Newsletter

Ești asaltat de mii de informații în fiecare zi. Pe rețelele sociale, la tv, la radio. Câte îți sunt utile în viața de zi cu zi sau la serviciu? Dacă vrei să rămâi conectat doar la informațiile relevante, alătură-te comunității Concordia și vei primi puterea de a ști.